BEZPIECZEŃSTWO

Home / Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Szanowni Widzowie!
W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 od 12 czerwca 2020 roku (do odwołania) w naszym Teatrze obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa sanitarnego. Uczestnictwo w Wydarzeniach jest równoznaczne z ich akceptacją.

Uprzejmie informujemy, że w czasie przebywania na terenie Teatru, każda osoba jest zobowiązana do:
* zachowywania co najmniej 2 metry odstępu od innych osób,
* zdezynfekowania rąk przed wejściem do Teatru,
* zakrywania ust i nosa środkami ochrony osobistej (maseczka, przyłbica) – zapewnionymi we własnym zakresie.

Przepływ Widzów będzie kontrolowany przez obsługę widowni Teatru. W przypadku tworzenia się kolejek prosimy o zachowanie dystansu 2 metrów. Teatr zastrzega sobie prawo do podziału Widzów na grupy wpuszczane w odpowiednich odstępach czasowych. W miarę możliwości wpuszczane na Wydarzenie oraz wypuszczane po Wydarzeniu będą w pierwszej kolejności osoby starsze.

Teatr zapewnia zachowanie odpowiedniego odstępu na widowni poprzez rozstawienie miejsc siedzących co 2 metry. Przepraszamy za te potencjalne niedogodności i prosimy o wyrozumiałość.

Obowiązek zachowania 2 metrowego odstępu na widowni nie dotyczy Widza, który:
* uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,
* jest osobą ze szczególnymi potrzebami (z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie).

Z uwagi na bezpieczeństwo Widzów, Teatr nie oferuje szatni i umożliwia wnoszenie okrycia wierzchniego na widownię Wydarzenia. Na terenie Teatru nie ma możliwości przechowania bagażu. Widz zobowiązuje się, że przypadku wystąpienia u niego objawów choroby, nie weźmie udziału w Wydarzeniu i poinformuje o tym Teatr.

JAK DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO WIDZÓW :
1. Płyny do dezynfekcji.
Na terenie Teatru: przy kasie biletowej, przy wejściu głównym oraz w toaletach umieszczono dozowniki z płynem dezynfekującym na bazie min. 60% alkoholu.

2. Toalety
1. Toalety w Teatrze są wyposażone w dozowniki z mydłem w płynie o właściwościach dezynfekujących, płynem dezynfekującym oraz ręcznikami papierowymi.
2. W toaletach umieszczono w widocznych miejscach instrukcję mycia rąk według rekomendacji GIS.

3. Dezynfekcja pomieszczeń
1. Po każdym spektaklu przeprowadza się dezynfekcję pomieszczeń Teatru przeznaczonych dla widzów wraz z wyposażeniem.
2. Podczas spektaklu służby porządkowe Teatru dokonują podczas spektaklu: przed i po przerwie dezynfekcji klamek i innych elementów często dotykanych.
3. Wentylacja pomieszczeń widowni (pobierająca w celu schłodzenia powietrze z zewnątrz) zostaje załączona na godzinę przed spektaklem i pozostaje włączona przez godzinę po spektaklu.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Teatr Bemowo z siedzibą – 01-471 Warszawa, ul. Gen. T. Pełczyńskiego 32 lok. 3 i 4.
2. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych:
Pisemnie na adres: Teatr Bemowo 01-471 Warszawa, ul. Gen. T. Pełczyńskiego 32 lok. 3 i 4.
Mailowo na adres: mediabwt@gmail.com
3. Cele przetwarzania danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f) RODO w celach niezbędnych do realizacji zawartych umów, celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Teatru a także celach związanych z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na  Teatrze.

Szczegółowe cele związane są m.in. z realizowanymi procesami:
• Realizacja procesu zakupu – sprzedaży
• Rozpatrywanie reklamacji oraz świadczenie usług posprzedażowych
• Realizacja zawartych umów
• Prowadzenie działań marketingowych (w tym newsletter, profile w mediach społecznościowych)
• Rekrutacja, realizacja procesu zatrudnienia
• Zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach Administratora (w tym monitoring wizyjny)

W związku z aktualnie obowiązującym w Polsce stanem epidemii związanym z wirusem SARS-CoV-2, informujemy że Państwa dane mogą być przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) oraz art. 9 ust. 2 lit. i)
RODO.

4. Przekazywanie do państw trzecich, profilowanie
Informujemy, że Teatr nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany oraz przekazywane dane nie są profilowane. Teatr nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich poza koniecznością związaną z korzystaniem z mediów społecznościowych. Przekazywanie Państwa danych do państw trzecich może nastąpić w związku z Państwa aktywnością w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube) związaną z fanpage Teatru Bemowo.
Podmioty będące właścicielem ww. serwisów mają swoje siedziby w Stanach Zjednoczonych. W odniesieniu do tych podmiotów Komisja Europejska stwierdziła właściwy poziom ochrony danych osobowych decyzją wykonawczą z dnia 12 lipca 2016 r. (program Privacy Shield).

Informujemy, że w związku z obowiązującym stanem epidemii związanym z wirusem SARS-CoV-2, Państwa dane jako dane uczestników wydarzeń (w zakresie imię i nazwisko, telefon/ e-mail podany do kontaktu) mogą być przekazywane do Głównego Inspektoratu Sanitarnego w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym na podstawie obowiązujących przepisów. W takim przypadku Administratorem Państwa danych osobowych stanie się również Główny Inspektorat Sanitarny, z siedzibą przy ul. Targowej 65, 03-729 Warszawa. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych – iod@gis.gov.pl.

5. Czas przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przechowywane są jedynie przez czas niezbędny do realizacji wyznaczonych celów oraz do czasu przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć z zawartych umów a także obowiązujących nas przepisów prawa.

6. Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych, mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, prawnicze, kadrowe, marketingowe, telekomunikacyjne, którym Administrator powierza dane na mocy odrębnych umów.

7. Kategorie przetwarzanych danych osobowych (dotyczy przetwarzania na podstawie art. 14 RODO)
W związku z art. 14 RODO (dane osobowe nie pozyskane od osób których dotyczą), Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych:

W celach kontaktów z innymi podmiotami (realizacja zawartych umów, współpraca, nawiązywanie współpracy), w celach marketingowych – imię i  nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

W związku z istniejącym monitoringiem wizyjnym w obiektach Administratora – wizerunek osób znajdujących się na nagraniach.

8. Prawa przysługujące Państwu w odniesieniu do Państwa danych:
• Prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
• Prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
• Prawo do żądania usunięcia danych, zapomnienia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu;
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Z praw tych mogą Państwo skorzystać m.in. kontaktując się z Teatrem.

9. Podanie danych osobowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie ich skutkuje niemożliwością realizacji celów będących podstawą przetwarzania (wymienionych m.in. w pkt. 3).

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart